Privacyverklaring

Hoe contact met ons op te nemen

We zijn blij met jouw mening over onze website en ons privacy beleid. De details over persoonlijke gegevens die wij bewaren op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht is vanaf 25 mei 2018 kunnen worden opgevraagd.

Contactgegevens:
Voorzitter: Rick Schuller
Graalda 19 in Grou
info@roeiracegrou.nl
Vanaf dit punt in de verklaring zal de Stichting Grouster Roeisloepenrace in de tekst worden aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze website’.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Roeisloepenrace Grou verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: –
• Het aanmelden voor de wedstrijd
• Het afhandelen van de betaling
• Het verstrekken van aanvullende informatie ten behoeve van de wedstrijd
• Het informeren over eventuele wijzigingen
• Informeren over de wedstrijd van het volgende jaren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Roeisloepenrace Grou neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Dit is van toepassing op het betaalsysteem van I-deal.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Roeisloepenrace Grou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit is voor de realisatie van de reservering, het verstrekken van de noodzakelijke informatie, eventuele afhandeling na de reservering.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Roeisloepenrace Grou verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze taken ten behoeven van de wedstrijd, de veiligheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Roeisloepenrace Grou gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@roeiracegrou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roeiracegrou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@roeiracegrou.nl.

Gebruik van beeldmateriaal
Gedurende de race worden foto’s en filmmateriaal gemaakt. Deze beelden worden gebruikt voor de website en de socials. Bezwaar tegen publicatie kan bij de voorzitter aangegeven worden.